ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Ilona Visker Groeicoaching: de eenmanszaak Ilona Visker Groeicoaching, statutair gevestigd te Hoornen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50857746.1.2. Klant: de natuurlijke persoonofrechtspersoondie met Ilona Visker Groeicoachingeen overeenkomst is aangegaan.1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.1.4. Diensten: alle diensten die Ilona Visker Groeicoachingvoor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: hetals professional organizergeven van trainingen, advies en coachingop het gebied van opruimen, spullen weggooien en het op orde krijgen van de woning door middel van 1-op-1 coaching, workshops, masterclasses, werkboeken, webinars en een online leeromgeving.Tevens het coachen van ondernemers op het gebied van organizing, coaching en ondernemerschap.1.5. Producten: het door Ilona Visker Groeicoaching ontwikkelde magazine Organize!1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ilona Visker Groeicoachingen klant krachtens welke Ilona Visker Groeicoachingde dienst zal uitvoeren.1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.1.8. Bedrijven: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.1.9. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.1.10. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.1.11. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Ilona Visker Groeicoaching.1.12. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke-en persoonsgegevens die door de klant en/of Ilona Visker Groeicoachingworden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 1.13. Website: www.ilonavisker.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ilona Visker Groeicoachinggedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestigingdan wel een akkoord via de e-mailof via een bestelling via de webshop, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ilona Visker Groeicoachingen dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Ilona Visker Groeicoachingzijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Ilona Visker Groeicoachingzijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.Als de klant een aanbod of offerte nietbinnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.3.2. Ilona Visker Groeicoachingzal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Ilona Visker Groeicoachingmet een vooraf geschat aantal uren/tarief.3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Ilona Visker Groeicoachingafhangt van feedback of input van de klant, is Ilona Visker Groeicoachingnimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Ilona Visker Groeicoachingis dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. 3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Ilona Visker Groeicoachinghet recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.3.6.Ilona Visker Groeicoachingbehoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50%aan de klant te facturerenalvorens Ilona Visker Groeicoachingde opdracht gaat uitvoeren.3.7. Alle door Ilona Visker Groeicoachinggecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btwvoor bedrijven en inclusief btw voor particulieren enoverige vastgestelde heffingen en/of retributiesenkosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.8. De klant is gehouden tot betaling van de parkeerkosten welke door Ilona Visker Groeicoachingworden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. 3.9. Ilona Visker Groeicoachingbehoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.3.10. Ilona Visker Groeicoachingis niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Ilona Visker Groeicoachingzich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, workshop of welke overeenkomst dan ook, dan is Ilona Visker Groeicoachingbevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Ilona Visker Groeicoaching worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per kilometer vanaf 10 km van de plaats waar Ilona Visker Groeicoaching gevestigd is. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf hetmoment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Ilona Visker Groeicoachingverricht inhoudende de aanvaarding van een offerteof een aanbiedingvia de e-mail of door een bestelling via de webshop.4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomstkan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Ilona Visker Groeicoachingbinnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.4.4. Ilona Visker Groeicoachingheeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen dezenaoverlegaan de klant worden doorberekend.4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Ilona Visker Groeicoachingzijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.4.6. Indien de klant een overeenkomst met Ilona Visker Groeicoachingwenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorariummet tevens inachtneming van artikel 14.7.Bij tussentijdse ontbinding van een coaching traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.4.7. Indien Ilona Visker Groeicoaching, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Ilona Visker Groeicoachinggerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Ilona Visker Groeicoachingin rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog nietuitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Ilona Visker Groeicoachinguitgevoerde werk te vergoeden.4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klantkan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klantzijn voor rekening van klant. Ilona Visker Groeicoachingzal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ILONA VISKER GROEICOACHING

5.1. Ilona Visker Groeicoachinggarandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.5.2. Ilona Visker Groeicoachingspant zich in om de gegevens die Ilona Visker Groeicoachingvoor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Ilona Visker Groeicoachingmet klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.5.4. Ilona Visker Groeicoachingisgerechtigd om voor promotionele doeleindenzoals reviewsde gegevens(naam, bedrijfsnaam en functie)van de klantte publiceren op de website van Ilona Visker Groeicoachingen/of overige promotionele uitingen van Ilona Visker Groeicoaching.5.5. Ilona Visker Groeicoachingis gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, hetrecht omdeelname op te schorten.5.6. Ilona Visker Groeicoachinggeeft tijdens de coaching sessies slechts advies. Ilona Visker Groeicoachingzal nimmer goederen van de klant uit eigen beweging weggooien.